top of page

Recent works

Gloria McLean "I Am, It Dances", photo by Yi Chun Wu

Heavy Water: Lucky Dragon 5, GM & Mariko Endo, photo Yi Chun Wu

Dancing Without Illusion, Gloria McLean & Dancers, photo Klaus Lucka

Dancing Without Illusion, Stephanie Scwartz, Craig Hoke Zarah, GM, Robert Yahner. by K.Lucka

GM in LIFEDRAWING 537, photo Chris Fiore

GM & Columbine Macher, Dance FIlm Festival at Squid Farm, photo Tokio Kuniyoshi

bottom of page